Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 22 w Warszawie

Wszystko układa sie dobrze, gdy dzieje sie tak, jak chce Bóg

św. Wincenty Pallotti

Informacje

Rekrutację dzieci przeprowadza się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

Zgłoszenie dziecka do przedszkola oznacza akceptację przez rodziców proponowanego systemu wychowania i koncepcji pracy.

Przyjmujemy dzieci w wieku od 3 do 6 lat na wolne miejsca. Za dzieci w wieku 3 lat uważa się takie, które w danym roku kalendarzowym osiągnęły trzy lata.

Dzieci niepełnosprawne przyjmowane są na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Opieką, wychowaniem i nauczaniem w naszym Przedszkolu są objęte dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności:

z niepełnosprawnością intelektualną

z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją

z autyzmem,

z zespołem Aspergera

z niepełnosprawnością sprzężoną,

z niedosłuchem

z wadami wzroku

 

W przedszkolu prowadzone są również zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na podstawie opinii poradni.

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO PRZEDSZKOLA

na rok szkolny 2023/2024 przedszkole posiada wolne miejsca tylko dla dzieci trzyletnich - ur. 2020 r (15 miejsc dla dzieci bez orzeczeń i 5 miejsc dla dzieci z orzeczeniami o potrzebami kształcenia specjalnego) oraz dzieci czteroletnich z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego

 

7 marca godz. 15.00 – 23 marca godz. 17.00

Pobranie w przedszkolu i złożenie u dyrektora podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych

(w godzinach:  8.00-9.30; 15.00-17.00)

Pliki do pobrania:

oświadczenie

oswiadczenie o wysokości dochodów

26 kwietnia godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

26 kwietnia – 5 maja

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola, do której zostało zakwalifikowane.

potwierdzenie woli zapisu

8 maja

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Procedura odwoławcza – 8-23 maja

W terminie 3 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
W terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

 ZAPRASZAMY!